Leticia Baxter, Kai Rendon, Mario Rendon and Khloe Rendon