Janet Kahalekomo, Katrina Sahut, Maya Sahut-Henry and Layla Sahut