Linda Spencer, Haunani Kaimina’auao, Ken Posney and Soren Velice